Strona główna | Krok po krokuOcieplanie ścian budynku z cegły

Ocieplanie ścian budynku z cegły

W tym roku bardzo wiele budynków jest ocieplanych. Decyzja o przeprowadzeniu termomodernizacji nie jest podejmowana pod wpływem mody na ekologię, tylko prostej kalkulacji. Ocieplenie budynku pozwala znacznie obniżyć koszty ogrzewania – nawet o 30%. W dobie drożejącej energii cieplnej to się po prostu opłaca.

Widok ogólny zarusztowanego bloku
Fot. TYNKI


Do takiego wniosku doszli mieszkańcy bloku przy ul. Chełmskiej 48 w Warszawie, którzy zdecydowali się na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.

Jest to wielorodzinny budynek mieszkalny, posiadający pięć kondygnacji nadziemnych, podpiwniczony. Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej w latach pięćdziesiątych. Układ konstrukcyjny ścian nośnych mieszany. Ściany zewnętrzne wykonano z cegły pełnej 38 i 57 cm grubości, obustronnie tynkowane. Ściany piwnic wykonano z cegły pełnej grubości 60 cm. Stropy gęsto żebrowe typu DZ-3.

Ocieplone zostały wszystkie ściany zewnętrzne budynku. Ściany o grubości 57 cm styropianem EPS 70-040 grubości 13 cm, ściany grubości 38 cm styropianem odmiany EPS 70-040 o grubości 14 cm. Jednocześnie ociepleniem zostały objęte ościeża okien (boczne, górne) i ościeża drzwi, zastosowano styropian o grubości 2–3 cm. Cokół ocieplono styropianem EPS 100-038 grubości 5 cm. Strop poddasza nieogrzewanego ocieplono wełną mineralną grubości 16 cm, rozłożoną pomiędzy belkami i wykończoną płytami G-K. Stropodach wentylowany ocieplono granulatem wełny mineralnej o grubości warstwy 16 cm.

Technologię wykonania docieplenia opracowała Grupa Proeks w oparciu o Audyt energetyczny budynku oraz Instrukcję ITB Nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku. Zawarte są w niej uniwersalne zasady postępowania przy ociepleniu ścian, wymagania dotyczące materiałów, technologii wykonania, zasad kontroli i odbioru prac.

Do ocieplania ścian użyto materiałów systemu Ceresit – systemu ocieplenia metodą lekką-mokrą posiadającego odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty.

Do wykonania warstwy izolacyjnej wykorzystano płyty styropianowe EPS 70-040, odpowiadające następującym wymaganiom normatywnym:
  • wymiary nie większe niż 600 × 1200 mm z tolerancją 3%,
  • struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki,
  • powierzchnia płyt szorska, po krojeniu z bloków,
  • krawędzie płyt proste z ostrymi kątami,
  • wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 80 kPa dla każdej próbki,
  • pozostałe wymagania dla płyt styropianowych zgodnie z normą PN-B-20130/1997.
Płyty styropianowe były sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej dwóch miesięcy od wyprodukowania.

Do wykonania warstwy izolacyjnej wykorzystano również wełnę mineralną – według normy PN-EN 13162:2002 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Jako tkaniny zbrojące zastosowano tkaniny z włókna szklanego spełniające wymagania:
  • wymiary oczek 3–5 mm w jednym kierunku, 4–7 mm w drugim kierunku,
  • siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy w stanie aklimatyzowanym – nie mniej niż 125 daN,
  • tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną, dyspersją tworzywa sztucznego,
  • pozostałe wymagania powinny być zgodne z normą PN – 92/P-85010 i Aprobatą Techniczną ITB AT-15-5537/2003.
Zastosowano siatkę z włókna szklanego Baumit 145A o wymiarach oczek 3,5 × 4 mm.

Do przyklejenia płyt izolacyjnych do podłoża zastosowano do styropianu – Ceresit CT 83, natomiast do przyklejenia tkaniny szklanej zaprawę klejącą na styropianie – Ceresit CT 85 VWS.


Elewacja przed termomodernizacją
Fot. TYNKI

Do mocowania izolacji termicznej z wełny i styropianu do podłoża zastosowano łączniki z trzpieniem plastikowym wbijanym. Są to łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który wciska się trzpień rozporowy młotkiem. Ważne jest dobranie właściwej długości. Co najmniej 6 cm powinno być zakotwione w istniejącej ścianie. Ilość kołków mocujących płyty styropianowe wyniosła 3 na płytę czyli 6 na m2.

Pod masę tynkarską położono farbę gruntującą przeznaczoną pod tynki cienkowarstwowe – Ceresit CT 16.

Do wykonania wypraw tynkarskich przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynku zastosowano cienkopowłokową masę tynkarską Ceresit CT 137 – tynk mineralny typu baranek o uziarnieniu 1,5 mm barwiony w masie.

Do wykonania powłok malarskich na tynku mineralnym użyto farby silikonowej Ceresit CT 48 w kolorach z palety Ceresit Texas TX1 i Colorado CO2.

Dla wzmocnienia systemu ociepleń zastosowano materiały pomocnicze – listwę kapinos i narożniki aluminiowe z siatką zbrojącą.

W ramach robót przygotowawczych i organizacji robót należało sprawdzić, czy wszystkie materiały odpowiadają wymaganiom i posiadają aktualne atesty. Należało również wykonać odpowiednie zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców i innych osób przebywających pod budynkiem. Wiązało się to z odpowiednim zadaszeniem, wygrodzeniem stref bezpieczeństwa, użyciem siatek zabezpieczających i zamontowaniem uziemienia. Po ustawieniu rusztowań, a przed rozpoczęciem zasadniczych robót należało zdemontować obróbki blacharskie, które musiały być wymienione ze względu na zwiększoną grubość ściany po ociepleniu.

Przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych odpowiednio przygotowano podłoże. W tym celu sprawdzono dokładnie całą powierzchnię ścian, a ubytki wypełniono zaprawą klejącą. Wierzchnią warstwę luźno związaną z podłożem usunięto za pomocą szczotek drucianych w celu oderwania ziaren kruszywa nie związanych trwale z podłożem. Całą powierzchnię ścian zmyto dokładnie czystą wodą za pomocą aparatów do zmywania silnie rozproszonym strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Następnie wykonano próbne przyklejenie próbek izolacji w celu sprawdzenia przyczepności masy klejącej do podłoża ścian.

Przed rozpoczęciem przyklejania płyt izolacyjnych należało dokładnie zabezpieczyć folią budowlaną wszelkie narażone na zabrudzenia elementy – okna, drzwi, balustrady i powierzchnie balkonów.

Do przyklejania płyt do podłoża zastosowano zaprawę klejącą Ceresit CT 83. Przed przyklejeniem odpowiednio wytrasowano ściany, rozpoczynając od dołu budynku. Musiały być spełnione odpowiednie warunki atmosferyczne – temperatura nie niższa niż 5°C w ciągu całej doby. Masę klejącą nakładano na płycie izolacyjnej na obrzeżach w odległości 3 cm od krawędzi pasmami o szerokości 3–4 cm i grubości 1 cm. Na środkowej części płyty nakładano 10–12 placków (płyta 500 × 1000 mm), aby placki pokrywały 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu masy, płyta była przykładana do ściany w przewidzianym miejscu, dosunięta do płyt już istniejących i dociśnięta poprzez uderzanie drewnianą packą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Wyciśniętą masę spoza płyty usuwano. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi. Nie wolno również uderzać ani poruszać. Płyty przyklejano na mijankę w układzie poziomym układając na styk, ze szczelinami nie większymi niż 2 mm. Po związaniu zaprawy po około 2 dniach płyty styropianowe należało przeszlifować packami wyłożonymi papierem ściernym.

Ocieplanie cokołu
Fot. TYNKI

Mocowanie płyt izolacyjnych łącznikami tworzywowymi wykonywano po upływie co najmniej 24 h po przyklejeniu izolacji – zgodnie z zasadami w odpowiednich świadectwach MB, dopuszczających łączniki do stosowania w metodzie „lekkiej”.

Wykonanie warstwy zbrojonej można było rozpocząć po 3 dniach od przyklejenia styropianu i przy odpowiednich warunkach: temperatura w granicach 5–25°C i bezdeszczowa pogoda.

Na powierzchnię płyt izolacji nałożono pionowymi pasami klej szpachlowy o grubości 3 mm. W świeży klej szpachlowy wtopiono siatkę z włókna szklanego w taki sposób, aby nie była ona widoczna. Pasy siatki musiały zachodzić na siebie przynajmniej 10 cm. Po całkowitym związaniu kleju (około 3 dni) należało wyrównać powierzchnię papierem ściernym.

Na ocieplonych częściach cokołu i parteru budynku należało wykonać warstwę z masy klejącej z dwiema warstwami z włókna szklanego. Krawędzie naroży wypukłych pionowych budynku, poziomych nad cokołem, ościeży, drzwi balkonowych oraz krawędzie ościeży drzwi na parterze należało wzmocnić perforowanymi kątownikami 25 × 25 mm z blachy aluminiowej. Kątowniki wklejono przed przyklejeniem tkaniny szklanej.

Dobrze związane i suche podłoże pokryto płynem gruntującym. Wykonuje się to przynajmniej 3 godziny przed rozpoczęciem prac tynkarskich.Ocieplanie ościeży drzwi
Fot. TYNKI


Powłokę malarską z farby silikonowej można było nanieść po upływie 7 dni od nałożenia tynku mineralnego. Farbę nakładano równomierną warstwą grubość warstw regulując naciskiem wałka na podłoże. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba było zachować co najmniej 12–24 godzin przerwy.

Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych użyto płyt izolacyjnych grubości 2 cm. Ćwierćwałki osłaniające styki ościeżnic z ościeżami usunięto i całą powierzchnię ościeży oczyszczono. Następnie naklejono na ościeżach górnych i pionowych płyty styropianowe. Na styku ocieplenia z ościeżnicą nałożono kit elastyczny. Dolne ościeża w ścianach warstwowych pozostawiono bez ocieplenia, przyklejono na nich tylko tkaninę zbrojącą wywiniętą ze ścian.

Przy cokole warstwę ocieplającą z płyt styropianowych grubości 14 i 13 cm zakończono 20 cm poniżej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą. Na dolnej krawędzi zakończenia ocieplenia ścian zamocowano profil kapinosowy. Pozostałą powierzchnię cokołu ocieplono styropianem grubości 5 cm. Przyklejono tkaninę szklaną i pokryto ją wyprawą tynkarską. Cokół wykończono tynkiem mozaikowym.

Termomodernizacja budynku przywróciła jego dawną świetność sprzed ponad pół wieku.

Dolny Mokotów, dzięki remontowanym elewacjom starych budynków pięknieje. Dzieje się tak również dzięki nowemu budownictwu, którym zabudowywana jest każda wolna przestrzeń, burzone są stare obiekty, a na ich miejscu powstają piękne, nowoczesne bloki. Dolny Mokotów zaczyna zmieniać swoje zaniedbane oblicze i pięknieje z każdym dniem, zyskując na prestiżowym położeniu przy Łazienkach Królewskich.

Opracowano na podstawie materiałów firmy D&D
Źródło: Tynki, nr 3 (8) 2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Ocieplasz budynek? Wybierz odpowiednie materiały budowlane
Nie czekaj, ociepl dom w tym roku
Ocieplanie budynków - inwestycja, która szybko się zwraca
Ocieplanie budynku metodą lekką mokrąDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Festool
TEMAT MIESIĄCA
Mamy 30 lat na modernizację wszystkich budynków. Czy Polska na tym skorzysta?

Zgodnie z założeniami nowej dyrektywy, państwa członkowskie UE muszą opracować długoterminową strategię renowacji budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych. Plan jest taki, by do 2050 roku wszystkie budynki w Polsce były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. standard nZEB). Założone plany powinny zawierać także cele pośrednie, które zrealizujemy w latach 2030 i 2040. Czytaj więcej