Strona główna | RealizacjeEkspertyza robót ociepleniowych

Ekspertyza robót ociepleniowych

Każdy, kto decyduje się na poniesienie kosztów związanych z ocieplaniem budynku, niezależnie czy jest to Spółdzielnia Mieszkaniowa czy inwestor indywidualny, chce żeby prace były wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem należytej staranności. Niestety nie zawsze tak jest. Gdy pojawia się problem, trzeba wykonać ekspertyzę robót ociepleniowych. Zakres takiego opracowania zawiera szczegółowy opis wykonanych robót budowlanych, występujących błędów i wad oraz ocenę możliwości ich naprawy.

Widok ogólny budynku od strony ulicy
Fot. Jacek Włodarczyk


W artykule przedstawiono ekspertyzę budowlaną jakości robót ociepleniowych jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Szczecinie, opracowaną przez inż. Jacka Włodarczyka.

Zakres prac budowlanych, wykonanych w październiku 2010 roku przez firmę ocieplającą budynek obejmował:
 • docieplanie strychu;
 • wymianę rynien;
 • omurowanie dachu;
 • wymianę posadzki balkonu;
 • wykopy – docieplanie fundamentów;
 • ocieplanie budynku;
 • położenie tynku;
 • malowanie fasady.


Widok ogólny budynku od strony ulicy
Fot. Jacek Włodarczyk


Opracowanie ekspertyzy jakości robót ociepleniowych zostało wykonane już po zakończeniu prac i dotyczy wpływu mokrej wełny na izolacyjność budynku tj. podkładu, tynku i robót malarskich.

Ogólny opis budynku i prac
Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, jednorodzinnym, wybudowanym w 1922 r. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Ściany nadziemia budynku wykonano z cegły pełnej grubości 30 cm na zaprawie glinianej. Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny zwykły.


Rura spustowa pochlapana tynkiem, z kolanem wkopanym w grunt i wykop 
Fot. Jacek Włodarczyk


Wykonawca wykonał następujący zakres prac:
 • docieplanie strychu;
 • wymiana rynien;
 • wykopy – docieplanie fundamentów,
 • ocieplanie budynku;
 • położenie tynku.
 Nie wykonano natomiast:
 • omurowania rynien;
 • wymiany posadzki balkonu;
 • malowania fasady.
Wykonano dodatkowo:
 • odcinki opaski betonowej.


Zacieki na ścianie przy wejściu do budynku
Fot. Jacek Włodarczyk


Jak wykazała ekspertyza, wykonawca wykonał w/w prace bez projektu. W umowie nie zostało zawarte określenie, na czym polega ocieplenie strychu, jak i ocieplenie budynku. Nie uzgodniono grubości materiałów ociepleniowych – ich rodzaju, producenta oraz systemu ocieplenia. Z faktur przedstawionych przez wykonawcę inwestorowi wynikało, iż producentem klejów użytych do przyklejania wełny do ścian była firma Atlas. Z uwagi na zastosowanie do ocieplenia ścian wełny mineralnej, oceny wykonanych prac dokonano na podstawie Katalogu kart technicznych firmy Atlas w/g systemu ociepleń Atlas Roker – system ociepleń z użyciem wełny mineralnej.  


Zacieki na ścianie od ogrodu
Fot. Jacek Włodarczyk


Opis wad i usterek wykonanych robót
Ze względu na tematykę pisma, nie zostaną opisane nieprawidłowości wykonania ocieplenia dachu, które zaprezentowano w ekspertyzie budowlanej. Poniżej przedstawiona jest ocena wykonanych robót ociepleniowych budynku.

Kryterium prawidłowego wykonania robót ociepleniowych ścian przyjęto na podstawie instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” część C: Zabezpieczenia i Izolacje zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Zgodnie z instrukcją, sprawdzenie wyglądu powierzchni warstwy zbrojonej należy przeprowadzić wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle dziennym. Powierzchnia wyprawy powinna być jednolita pod względem faktury i barwy. Niedopuszczalne są rysy, pęknięcia, złuszczenia, pęcherze i prześwity podłoża. Wyprawa powinna trwale przylegać do podłoża. Sprawdzenia równości powierzchni i krawędzi należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2 m i przymiaru. Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego powinny być nie większe niż 2 mm na 1 metrze i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku. Odchylenia krawędzi od kierunku poziomego nie mogą przekraczać 3 mm na 1 metrze. Pomiaru należy dokonać z dokładnością do 1 mm.


Układ warstw ocieplenia w/g systemu Atlas Roker

Rozwiązania zastosowane w budynku zostały opisane wg stanu istniejącego:
 • mocowanie podstawowe – warstwa kleju (Atlas Hoter), mocująca izolację termiczną do ściany – brak uwag;
 • warstwa termiczna – styropian gr. 8 cm, służący do ocieplenia cokołu budynku – brak uwag;
 • warstwa termiczna – wełna mineralna Frontrock gr. 15 cm – wg oświadczenia inwestora – prace były wykonywane podczas dużych opadów atmosferycznych. Wełna leżała na ziemi nasiąkając wodą. Pomiędzy cokołem ocieplonym styropianem, a wełną mineralną nie zastosowano profilu startowego (listwy startowej). Ocieplenie ścian budynku wykonano z wełny mineralnej.

Zacieki na ścianie szczytowej   
Fot. Jacek Włodarczyk


Obowiązujące przepisy, zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690.z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami – rozdział 2 odporność pożarowa budynku w § 216 p. 6 „dla budynków o wysokości powyżej 25 m nakłada obowiązek stosowania do ociepleń materiałów niepalnych (wełny mineralnej)”. Budynek można było w całości ocieplić styropianem. Zastosowano materiał droższy, cięższy i ulegający zawilgoceniu. Zastosowanie wilgotnego materiału pogarsza w znacznym stopniu izolacyjność budynku, zamiast go poprawiać. Nie zauważono zawilgacania ścian wewnętrznych.


Łuszczenie się tynku na cokole wykusza 
Fot. Jacek Włodarczyk
 • mocowanie dodatkowe: kołek trzpień 10 × 220 mm – bez uwag;
 • podkład tynkarski – brak uwag;
 • wyprawa tynkarska – dekoracyjny tynk mineralny Tynkof1 × 25.
Powierzchnia tynku niejednolita, występują przebarwienia i zacieki. Na cokole łuszczenie się i odpadanie tynku. Odchylenia powierzchni ścian od płaszczyzny miejscami przekraczają 10 mm (dopuszczalne 3 mm). Nie praktykuje się stosowania przy gruncie tynku mineralnego.


Uszkodzenie opaski betonowej
Fot. Jacek Włodarczyk


Wnioski i zalecenia
Całość prac należy ocenić negatywnie. Prace są wykonane niestaranie i świadczą o nieznajomości rzemiosła. W powyższej sytuacji należy:
 • poprawić roboty wykonane na poddaszu;
 • czekać na wyschniecie wełny mineralnej;
 • po ustabilizowaniu wilgotności będzie można określić konieczny zakres naprawy: wykonanie podkładu, tynku, gruntowania na całej powierzchni jest konieczne ze względu na uniknięcie nierówności na połączeniu warstwy nowej ze starą (zgrzew), a także dla uzyskania jednolitej faktury tynku i koloru ściany.
 • wykonawca nie dostarczył świadectw dopuszczających poszczególne materiały do stosowania w budownictwie.


Zamocowanie ościeży metalowej furtki do ogrodu w izolacji termicznej budynku
Fot. Jacek Włodarczyk

Źródło: Tynki, nr 3 (12) 2011

CZYTAJ WIĘCEJ

Ocieplasz budynek? Wybierz odpowiednie materiały budowlane
Nie czekaj, ociepl dom w tym rokuDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Polska ociepla styropianem

Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Polska jest obecnie największym producentem styropianu, z czego aż 80% to płyty do termoizolacji budynków. Coraz większą popularność zdobywa ich grafitowa odmiana, która według ekspertów ma szansę zupełnie zdominować polski rynek. Czytaj więcej